Framside med nyhende

Ungdomsskule der kvar enkelt tel

Danielsen Ungdomsskule Frekhaug i Meland kommune.

Siste fra skulen

 • Ledig lærarstilling
  Ledig lærarstilling

  Det er ledig stilling ved den fantastiske skulen vår. Om du eller nokon du kjenner vil finne ein ny...

  0
 • Oppstart
  Oppstart

  Endeleg skal vi igjen få fylle opp den nye skulen vår med elevar. Det blir ei glede! Alle våre...

  3
 • Skulerute 2021-22
  1
 • Framleis nokre ledige plassar
  Framleis nokre ledige plassar

  Har du gløymt å søke skuleplass hjå oss for skuleåret som kjem – ikkje fortvil! Det er framleis nokre...

  6

 Om skulen

Danielsen skoler er ei kristen friskulerørsle i områda rundt Bergen og på Haugalandet. Vi feirar 80-års jubileum i 2012. Vi har 7 skular frå barnetrinnet til vidaregåande med omtrent 1700 elevar og i underkant av 200 tilsette. I Bergen sentrum ligg to vidaregåande og ein ungdomsskule. Vidare har vi ungdomsskule på Osterøy og Frekhaug, i Bergen, på Karmøy og i Haugesund, samt barne- og ungdomsskule på Sotra.

 

Egill Danielsen Stiftelse leiger ut bygningar til skulane i tillegg til å levera fellestenester som IKT, rekneskap og lønn.

 

 

Historia

 Hausten 2012 starta skulen med 22 elevar på 8.trinn. Hausten 2013 kom det 60 nye elevar og skulen auka til 82 elevar og 15 tilsette. Hausten 2018 har me 2 parallellklasser på alle trinn og ca 160 elevar.

 

Lokala


Me held til nedanfor Frekhaug Bedehus og har klasserom i flotte modulbygg på plassen utanfor. Klasseromma våre er lyse og trivelege med eit godt inneklima.

Miljøet

 Dei tilsette på Danielsen ungdomsskule Frekhaug er opptekne av at kvar enkelt elev skal trivast på skulen, både fagleg og sosialt.

 

Dei tilsette


På Danielsen ungdomsskule Frekhaug er det tilsett kontkaktlærarar på alle trinn. Her er også timelærarar i enkelte fag, assistentar, rådgjevar og miljøterapaut utanom administrasjonen forøvrig. Meir om dei tilsette under «kontakt oss».

Skuletilboda

Språkfag


På DUF kan ein velge mellom Tysk og Spansk som andrespråk. Det er også mogeleg å velge arbeidslivsfag som eit praktisk alternativ til desse timane.

 

Skulelunsj og datamaskin


Før ein ordinær skuledag på DUF treng ein ikkje å smørje niste! Saman et vi ein sunn og god lunsj. Deler av skulepengane går til MacBook Air til elevane.

Valfag

Skuleåret 2020/2021 har me desse valfaga hjå oss: Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Sal og scene, Innsats for andre, Natur Miljø og friluftsliv , Trafikk (10.trinn), Medier og informasjon.

 

Klasseturar

I august reiser 8.trinn på overnattingstur, ein viktig tur for å verte godt kjend! Når elevane har kome opp på 10.trinn vert det også ein lengre utanlandstur med både faglege og sosiale aktivitetar.

 

 

Kvifor oss?

Dyktige lærarar


Lærarane på Danielsen er stødige i faga sine og er engasjerte i fagfelta dei er spesialiserte i. På DUF jobbar det lærarar med ulike studieløp bak seg og dei ansette er opptekne av å dele erfaringar og kunnskap med kvarandre.

 

Tilpassa opplæring


Som ein kan lese på Utdanningsdirektoratet sine nettsider udir.no er tilpassa opplæring eit gjennomgåande prinsipp i heile grunnopplæinga og er nedfelt i opplæringslova § 1-3. Dette lovverket gjeld også for friskulane og er eit prinsipp som Danielsen sine skular underviser etter. Meir om dette finn ein på dei nemde nettsidene.

Godt læringsmiljø

For å lære, utvikle seg er trivsel ein sentral faktor, her er også læringsmiljøet i gruppene ein sentral faktor. For oss på DUF er det viktig å legge undervisningssituasjonane godt til rette for at kvar elev skal få lære og utvikle seg.

 

Foreldresamarbeid


Samarbeid med foreldra gjennom FAU er noko skulen prioriterar høgt. «At FAU gjerne vil ha rektor med på alle møtene sine for å styrka eit godt og tett samarbeid mellom skulen og heimane, synes eg er flott. Det gjer at me får ein følelse av å dra lasset saman, seier rektor Laila Eidsheim».

Kvifor er du på DUF?

Godt miljø

Hovudgrunnen til at eg går på Danielsen ungdomsskule Frekhaug, er at skulen stiller opp med eit miljø som er positivt og godt for elevane å være i. Lærarene ser kvar enkelt elev, dette har veldig mykje å sei for eit skulemiljø.
– Mari Giskegjerde

Møte med ungdommar

Eg likar å jobbe saman med kollegaer som ser det gode i elevane og som gjer alt dei kan for å motivere dei til å gjere sitt beste. Og så er eg heldig som får møte så mange kjekke ungdommar kvar dag.

– Eilèn